ภูฏาน (5วัน)

ภูฏานทุ่งหญ้าเป็นสีเขียว อากาศปลอดโปร่ง จุดดวงประทีป อันเป็นสิริมงคล ท่านจะได้เดินทางสัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ตามเส้นทางพาโร-ทิมปู-ปูนาคา สัมผัสกับความเป็นภูฏานแท้ๆที่รูปภาพก็ไม่สามารถบรรยายได้หมด